Sawijining Karya Sastra Kang Dipentasake Dening Paraga Diarani

Sawijining Karya Sastra Kang Dipentasake Dening Paraga Diarani

Sawijining karya sastra kang dipentasake dening paraga diarani…. *a)Geguritanb)Karawitanc)Sandiwarad)Giyaran​

Daftar Isi

1. Sawijining karya sastra kang dipentasake dening paraga diarani…. *a)Geguritanb)Karawitanc)Sandiwarad)Giyaran​

Jawaban:

d) giyaran

Penjelasan:

maaf banget kalo salah

2. sawijining solah bawa utawa crita kang dipentasake dening paraga diarani

ekspresi utawa penghayatan kang ana ing drama.

3. Sawijining aksi utawa solah bawa, utawa crita kang dipentasake dening paraga-paraga diarani

Satu tindakan atau tindakan ambil, atau cerita yang diputar oleh penunjuk

4. bab-bab opo wae Kang kudu digatekake dening paraga nalika maragakake sawijining drama?​

Jawaban :

Bab-bab kang kudu digatekake sadurunge maragake sawijining paraga ing drama :

1. Nggatekake blocking nalika ing panggung.

2. Nggatekake swara (vokal)

– Swara kudu bisa dirungokake pamiyarsa

– Tembung – tembunge kudu cetha

– Ora monoton

3. Nggatekake artikulasi

Tembung-tembung kang diunikake kudu cetha, saengga pamiyarsa bisa ngerti maksude.

4. Nggatekake intonasi

Intonasi, yaiku tekanan-tekanan kang diwenehake ing tembung utawa dialog.

5. Nggatekake mimik utawa ekspresi supaya luwih menghayati paraga kang diparagakake.

Penjelasan:

Semoga membantu kak

5. pagelaran panggung kang dipentasake dening paraga-paraga diarani?

pentas seni utawa sendratari (seni drama lan tari)

#semoga membantu,jangan lupa follow

6. Sandiwara yaiku crita kang dipentasake dening paraga-paraga. apa kang diarani paraga *

Tegese paraga yaiku tokoh utawa lakon sajroning cerita.

7. pengalaman kang nate dialami dening salah sawijining pawongan di arani pengalaman..

pengalaman pribadi, maaf kalo.salah

8. Karya seni kang diperanake dening pawongan kang dipentasake ing panggung diarani…​

Jawaban:

seni drama lan tari

Penjelasan:

sorry kalau salah

9. Sawijining paraga kang duweni jejibahan nglantarake lakune sawijining upacara adat, kesripahan, pepanggihan, pajamuan, lan sapanunggale diarani ?

Jawaban:

Pranatacara

Penjelasan:

wangsulan saka pitakonan iku yaiku pranatacara.

sepertinya pranatacara jawabannya ya 🙂

ngapuntenmenawiwangsulanekulawontenkalepatan

10. Paraga kang mragakake sawijining prastawa ing crita legendha diarani

narasi /wong sg gawakke cerita ing Lakon Prastawa/reporter

11. Paraga ana 2 yaiku ? Paraga kang duweni watak apik diarani? Paraga kang duweni watak elek diarani? Paraga kang dadi inti ing sawijining crrita yaiku pada karo yen maca geguritan yaiku……,……,…..,lan…….?

paraga seng watak apik lan elek
watak apik= protagonis
watak elek = antagonis

Paraga kang duweni watak apik diarani PROTAGONIS
Paraga kang duweni watak elek diarani ANTAGONIS
Paraga kang dadi inti ing sawijining crita yaiku paraga utama

semoga bermanfaat
maaf kalo salah

12. Kang dialami dening paraga sawise kacaritakake iku diarani​

Jawaban:

mana ceritanya kalo gk ada ceritanya saya gk bisa jawab

13. Pacelathon kang diucapake sambung sinambung antarane salah sawijining paragaklawan paraga liyane diarani?​

Jawaban:

Pacelathon kang diucapake sambung sinambung antarane salah sawijining paraga  klawan paraga liyane diarani dialog.

Penjelasan: Semoga membantu!

14. Sawijining olah seni kang dipentasake dening para paraga ing panggung lan nduweni pesen utawa amanat sinandhi kang bisa kanggo tepa tuladha urip bebrayan diarani…

Jawaban:

d.bedhaya Katawang

Penjelasan:

iya itu jawabannya

15. Sawijining reriptan sastra gagrag anyar awujud tembang kang ora kaiket dening paugeran kayata guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu diarani​

Jawaban:

Reriptan sastra gugur baru berupa lagu-lagu yang tidak terikat oleh penguasa seperti guru gatra, guru wilangan, dan guru lagu disebut

16. ukara kang diucapake dening paraga diarani​

Jawaban:

dialog

Penjelasan:

amarga dialog yaiku ukara kang diucapke dening paraga.

Jawaban:

Dialog

Penjelasan:

kula nyuwun panga punten kelepatanipun

17. Dialog kang kudu diucapake dening tokoh/paraga diarani​

Jawaban:

ini pertanyaan apa jawaban?

18. Kang dialami dening paraga sawise kacaritakake iku diarani​

Alur.

Penjelasan:

Aluring cerita,kepiye kedadeane iku kacaritakake.alur cerita ana kang lempeng (lurus) tegese mentas iki banjur iku,nengkono terus nganti rampung.ana uga kang sawise iku bali maneh ngambali sadurunge, yaiku kang aran alus balik (flashback )

Semoga membantu:)

Jawaban:

alur crita/ kejadian yang terjadi dalam teks cerita

Penjelasan:

maaf kalau salah:). semoga membantu

19. Karakter Paraga kang dijlen
trehake kanthi langsung dening pengarang diarani

Jawaban:

Karakter Paraga kang dijlentrehake kanthi langsung dening pengarang diaraniwatak/penokohan

Penjelasan:

semogamembantu:))

maafjikalausalah

Video Terkait

Was this helpful?

0 / 0