Kanggo Nambah Kawruhmu Bab Geguritan Gancarna Geguritan Mau

Kanggo Nambah Kawruhmu Bab Geguritan Gancarna Geguritan Mau

Kanggo nambah Kawruhmu bab geguritan , gancarna geguritan mau ! …__________________________Tolong bantu jawab …dan jangan asal dalam menjawab …​

Daftar Isi

1. Kanggo nambah Kawruhmu bab geguritan , gancarna geguritan mau ! …__________________________Tolong bantu jawab …dan jangan asal dalam menjawab …​

Ing taman ana kupu kupu, tawon, kinjeng lan kumbang sing padha sibuk Karo aktifitase, Nanging pas sore, Mega Mega putih mapag angin sore, Suwasanane ing taman iku endah banget.

Pembahasan :

Gancaran tegese padha kaya njelasakake teks sing dikarepake.

Geguritan ing dhuwur irah-irahane yaiku taman.Sing nggurit geguritan iku jenenge J.F.XHoery. Geguritan ing dhuwur nyritakake kaendahan taman sing akeh kewan-kewan kang padha miber, kayata tawon, kupu-kupu, kombang lan kinjeng. Lan akeh kembang-kembang kang dadi panggonan kewan-kewan mau dolanan.

Geguritan ing dhuwur nggambarake wayah sore sing endah.

Detail Jawaban :Mapel:Bahasa DaerahKelas:VllMateri:GeguritanKodesoal:13Kodekategorisasi:

2. 5. apa sebabe kewan – kewan mau ora oleh diincep?6. nalika wayah sore,apa sing dilakoni Dening kewan kewan mau?7. sapa sing mapag angin sore?8. ing ngendi papane kawruh lungit iku?9. panggurit titip guritan sing wis dirakit ing ngendi?10. kanggo nambah kawruhmu bab geguritan,gancarna geguritan mau!​

Jawaban:

5.nggarai kinjeng lan kupu owah

6.kupu lan kinjeng isih kapiandreng , kumbanh ngenam panandhang

7.mega² putih

8.ing birune langit

9…..

10..

Penjelasan:

maap bila salah:-

3. struktur lahir geguritan sing kanggo nambahi grengsenge geguritan, yaitu ..a.iramab.diksic.majasd.rimae.tipografi​

Jawaban:

D.rima

Penjelasan:

maaf klo salah ಥ‿ಥ

4. lungit = (Ind. rumit, namun indah)Coba, wangsulana pitakon-pitakon ngisor iki kanthi patitis !1. Apa irah-irahane geguritan ing dhuwur?2. Sapa sing nganggit geguritan ing dhuwur?3. Ing taman iku ana apa wae?4. Ing wayah esuk, apa sing dilakoni dening kewan-kewan mau?5. Apa sebabe kewan-kewan mau ora oleh diincup?6. Nalika wayah sore, apa sing dilakoni dening kewan-kewan mau?7. Sapa sing mapag angin sore?8. Ing ngendi papane kawruh lungit iku?9. Panggurit titip guritan sing wis dirakit ing ngendi?10. Kanggo nambah kawruhmu bab geguritan, gancarna geguritan maul​

Jawaban:

1. Taman

2. J.F.X Hoery

3. Tawon, kupu, kinjeng, kombang lan kembang

4. Rebutan madu lan kembang

5. Supaya taman e tetep endah

6. Kupu lan kinjeng isih kapiandreng, tawon lan kombang ngenam panandhang

7. Mega-mega putih

8. Ing biruning langit

9. Ing papane kawruh lungit

10. —TIDAK TAU—

Penjelasan:

Semoga membantu, maaf kalau ada yang salah

5. tujuane gancarna geguritan yaiku​

Jawaban:Gancaran yaiku karangan ingkang nyeritakake cerita kanthi runtut, manut urutan wektu lan panggonane.

Tuladha ne yaiku : cerkak, dongeng, novel, lan liya-liyane.

Geguritan yaiku puisi bahasa jawi.

Tuladha :

Banyu

(Air)

Sinau saka banyu, tanpa banyu ora ana sing bakal urip

(Belajar dari air, tanpanya tak ada yang bisa hidup)

Sinau saka banyu, rawuhe mesthi dienteni ing mangsa garing

(Belajar dari air, kedatangannya selalu dinanti saat musim kemarau)

Sinau saka banyu, sing nyimpen samubarang sing larang regane

(Belajar dari air, menyimpan barang berharga dengan tenang)

Sinau saka banyu, sing ngirim peradaban

(Belajar dari air, yang mengirimkan peradaban)

Sinau saka banyu, sing nyegerake ngelak

(Belajar dari air, yang menyegarkan dahaga)

Sinau saka banyu, sing bisa ngalahake atose watu kanthi sabar

(Belajar dari air, yang mengalahkan kerasnya batu dengan sabar)

Sinau saka banyu, sing nuwuhake nesu nalika pancen kakehan

(Belajar dari air, yang menunjukkan amarah saat memang sudah keterlaluan)

Sinau saka banyu, sing mlaku ing alas, terus ngliwati lembah, nyabrang pasir lan tiba saka tebing, nanging isih bakal wani nglacak saben inci urip.

(Belajar dari air, yang menyusuri hutan, melewati lembah, menyeberangi pasir dan terjatuh dari tebing, namun tetap berani melangkahi setiap jengkal kehidupan.

Jawaban:

tujuane yoiku ngancarake wektu maca utawi ngowahi geguritan supoyo dadi pener

Penjelasan:

semoga membantu ya

6. Mengkono uga babagan wirasa aja dilalekake amarga wirasa iku…A. kanggo mbedakake apik lan orane geguritanB. kanggo nambahi greget anggone maa geguritanC. kanggo mbedakake isine geguritan iku sedih, seneng, semangat apa nesuD. kanggo ngetokake pinter lan orane sing maca geguritan​

Jawaban:

C. Kanggo Mbedake Isine Geguritan iku sedih,seneng,semangat apa nesu

Semoga Membantu mohon maaf kalou salah

7. 1. Apa tegese geguritan?2. Sebutna apa wae kang bisa kanggo mbiyantu para siswa anggone ajar nulis geguritan?3. Apa wae bab-bab wigati /penting kang perlu digatekake nalika ngolah geguritan kang wutuh?4. Sebutna modhel-modhel penulisan geguritan?5. Kepriye carane gawe geguritan kang endah?​

Jawaban:

1. geguritan yaiku asiling kasusastran jawa kang awujud puisi (syair). geguritan uga diarani puisi jawa modheren utawa puisi gagrag anyar.

2. 1. Nentukake Tema

Ide bisa teka sawayah-wayah. Nentukakae ide bisa ana ing ngendi wae panggonane. Informasi lan pengalaman kudu bisa dikuatake supaya bisa dadi tema kang becik.

2. Ngubah Ide/ Tema dadi Geguritan

Sawise ide ketemu, ide mau kudu diolah lan dihayati. Umpana arep nggawe geguritan “Ibu”, awake dhewe kudu bisa ngrasakake apa kang dirasake lan dikarepake ibu. Banjur, susun tembung-tembung supaya dadi geguritan kang edi lan enak diwaca.

3. Gaya Basa/ Majas

Nggawe geguritan mesti ora ninggalake majas. Majas kang digunakake bisa macam-macam ananging kang kerep yaiku majas personifikasi lan hiperbola.

a. Personifikasi

Tuladha: “Bagaskara wis ngancik ing gegana”

b. Hiperbola

Tuladha: “Hawa adem njengkut dadi anget”

4. Bait, Rima, lan IramaAna ing geguritan modern, bait, rima, lan irama ora pati digatekake. Ananging, luwih becik menawa bait, rima, lan irama bisa digatekake supaya geguritan kang digawe enak diwaca.

5. Dasanama, purwakanthi, lsp

Biyasane, ana ing geguritan, supaya nambah endahing isi, tembung-tembung kang dianggo migunakake dasanama, purwakanthi, lan kawruh basa

3. – Nemtokake topik geguritan. Topik bisa pengalaman, gagasan, lamunan, gegayuhan, katresnan, lsp.

– Milih tembung-tembung kanggo nglairake gagasan.

– Wiwit nulis geguritan kanthi larik baka larik.

– Geguritan digawe kanthi ringkes lan mentes.

– Nliti geguritan sing wis ditulis, didandani supaya luwih becik.

4. 1. nggawe tembung-tembung kang apik lan pilihan

2. cacahe guru gatra, guru wilangan lan guru lagu ora ditentokake utawa ora kaiket

3. sajake bebas

4. isine apik, lan becik

5. isine sindiran, kritik, pitutur, piweling, pamundhut, lan sapanunggale

6. kadang nggunakne basa purwakanthi, swara, lan sastra

7. arang nggawe tembung sing pangiket

8. kadang nggawe tembung kawi

5. 1. nentoake tema

2. milih irah irahan (judul) ingkang sae, supados saged narik kawigatosaning pamaos, sukur yen cekak aos utawa mentas

3.milih tetembungan ingkang sae

4.antawisipun irah irahan la nisi kedah wonten sesambunganipun

5.saged migunakaken purwokanthi, basal an susastra.

sekian terima gaji , maaf kalo salah y kak ❗

semoga membanting

8. tujuane gancarna geguritan yaiku​

men lancar

maaf kli salah

9. Kak Bantu jawab dong please1. apa irah irahane geguritan ing dhuwur2. Sapa sing nganggit geguritan ing dhuwur3. ing taman iku ana apa wae4. ing wayah isuk, apa sing di lakoni kewan kewan mau 5. apa sebabe kewan kewan kemau ora oleh di incup6. nalika wayah sore apa sing di lakoni kewan kewan mau7. sapa sing mapag angin sore8.ing ngendi papane kawruh lungit iku 9. panggurit titip guritan seng wes di rakit ing ngendi 10. Kanggo Nambah krawuh bab geguritan, gancarna geguritan mau​

Jawaban:

1. taman

2. J.F.X. Hoery

3. tawon, kupu, kinjeng, kombang

4. kinjeng lan kupu rebutan madu, kinjeng lan komang rebutan kembang

5. ngrusak endahe taman

6.

7.mega-mega putih

8. ing birune langit

maaf kalo salah

10. babagan wirasa uga wigati, ja dekaA kanggo mbedakake apik lan orane geguritanB. kanggo ngetokake pinter lan orane sing macac. kanggo nambahi greget anggone maca geguritanD. kanggo mbedakake isine geguritan iku sedhihseneng, manga​

Babagan wirasa uga wigati, ja deka. . .

Jawaban

>> C. Kanggo nambahi greget anggone maca geguritan.

Pembahasan

1. Wicara = ing bab rumpaking basa kudu ngerti keadaan papan saha swasana. Basa kang digunakake kudu jumbuh/gathuk karo swasana sing lagi diadhepi.

2. Wiraga = nalika sesorah becike nggunakake busana kang sopan lan kudu selaras karo tujuan sesorah lan kahananipun, sumringah, raos seneng, lan konsentrasi.

3. Wirama = wanggone ngucapke sesorah kudu jelas, wirama sesorah nalika ing manton bedo karo sesorah ing kesripahan. Anggone ngucapke ora kecepeten supaya gampang dipahami.

4. Wirasa = wong kang sesorah kudu duweni rasa mantep lan teteg, madhep marang pamirsa dan konsentrasi.

11. tujuane gancarna geguritan yaiku​

men lancar

maaf klo salah

12. Geguritan kanggo ibu

Jawaban:

“Ibu”

Ibu

anakmu kang dak wanti wanti

Kang dak kawatirake

Kak kok titipake ana pawiyatan luhur iki

Iki anakmu

Kang durung isa nyenengke ibu

Kang durung bisa nyenengke keluarga

Kang isih dadi tanggunganmu ibu

Nanging ibu

Anakmu iki bakal banggakke ibu

Banggakke keluarga kabeh

Anakmu rak bakal nyerah bu

Kanggo nyekel lintang ana langit

Kang kadhang ditutup mendhung

Kang kadhang mripat wae wis ora bisa weruh

Nanging anakmu iki janji ibu

13. kanggo mangerti isine geguritan bab bab apa wae sing kudu digatekake ( sebutna 5 )

Jawaban:

A. mangerteni isine geguritan sing di waca

B. bisa ngrasakake surasane geguritan supaya polatane trep

C. pangucape Tembung Lan lagune ukoro kudu bener

D. mangerteni watake paraga klebu pecelaton seng diucapake

Penjelasan:

maaf klo salah 🙂

14. 1. apa irah-irahane geguritan ing dhuwur?2. sapa sing nganggit geguritan ing dhuwur?3. ing taman iku ana apa wae?4. ing wayah esuk,apa sing dilakoni dening kewan-kewan mau?5. apa sebabe kewan-kewan mau ora oleh diincup?6. nalika wayah sore,a
pa sing dilakoni dening kewan-kewan mau?7. sapa sing mapag angin sore?8. ing ngendi papane kawruh lungit iku?9. panggurit titip geguritan sing wis dirakit ing ngendi?10. kanggo nambah kawruhan bab geguritan,gacarna geguritan mau!kak bantu jawab besok dikumpulkan kak​

Jawaban:

1.apa judul puisi di atas?

2. siapa yang menulis puisi di atas?

3. Apakah ada sesuatu di taman?

4. di pagi hari, apa yang dilakukan hewan tersebut?

5. Mengapa binatang tidak boleh dicium?

6. di malam hari, apa yang dilakukan hewan?

7. siapa angin di malam hari?

8. dimana pengetahuan yang hilang?

9. dimana penyair meninggalkan puisi yang telah dirangkai?

10. untuk menambah pengetahuan tentang puisi, jelaskan puisi tersebut!

maaf kalau saya salah

15. Kanggo mangerti isine geguritan ana bab bab kang kudu di gatekake, coba sebutna wae ?

WangsulanSupaya bisa mangerteni isine geguritan, ana bab-bab sing kudu digatekake:

1. Negesi tetembungan sing angel ing geguritan iku, yen kangelan negesi tembung-tembung kawi, bisa digoleki ing bausastra/ kamus.

2. Mahami maknane tulisan ing saben-saben gatra / larik lan nulis ing sawijining ukara.

3. Nggathukake maknane ing antarane gatra siji lan sijine sing wis katulis ing ukara.

4. Nggoleki dudutan saka pokok pikiran sing kinandhut ing geguritan mau.

5. Nulis ukara sing dadi gagasan bakuning geguritan.

6. Saka gagasan baku mau bisa disimpulake gagasan baku sing paling wigati kang mujudake pesan moral utawa amanah sing kinandhut ing geguritan mau.

Penjelasan

Geguritan kuwi karangan puisi Jawa gagrag anyar. Tegese karangan mau ora kaiket tatanan utawa paugeran-paugeran kaya ing tembang (puisi Jawa tradisional)

Supaya bisa maca geguritan kanthi becik, bab-bab sing kudu digatekake :

1. Ngerteni isine geguritan

2. Ekspresine kudu cocog karo isine geguritan

3. Suaranya kudu los, aja diempet

4. Pangucapane tembung kudu teteh lan bener

5. Lagune ukara kudu trep karo isine

» DETAIL JAWABAN «

Mapel : Bahasa Jawa

Kelas : 7

Materi : Piwulang 5 – Geguritan

Kata Kunci : Gancaran geguritan

Kode Soal : 13

Kode Kategorisasi : 7.13.5

—————————–

Semoga membantu.

16. gancarna geguritan nyambut gawe​

Jawaban:

Nyritakake siswa kang isih sekolah

lan durung ngerti carane nyambut gawe

Tapi nduwe kekarepan nyambut gawe

Siswa kasebut njajal lan njajal

Nanging gagal siswa kasebut ora nyerah lan terus usaha terus njajal nyambut gawe

Akhire siswa kasebut sukses lan bisa ngasilake dhuwit dewe

Yaiku saka nyambut gawe wirausaha

Penjelasan:

semoga bisa membantu teman temann

17. Kanggo nambah kawruhmu bab geguritan gancarna geguritan mau?geguritan: taman ing taman ing taman anakku tawon kan kupu rebutan madu kinjeng lan kombang rebutan kembang angin esuk ngerok ebun ing pucuking kudhup kekedhering kinjeng lan kupu aja nganti mbokincup sawangan wae endahe.ing taman ing taman anakku kupu lan kinjeng isih kapriadeng tawon lan kombang ngenam panandhang madu lan lan kembang ninggal kudhup esuk Mega – Mega putih gegojekan mapang angin soreaja mbokguyu dheweke sawengan ing biruning langit kae papane kawruh lungit lan ing Kana uga aku titip geguritan kang dakrakit ​

Jawaban:

Menehi ngerti marang anak, yen ning taman iku ana tawon lan kupu genten-genten menclok ing kembang ngisep madu, kinjeng lan kombang genten-genten menclok ing kembang. Ing wayah esuk sing dilakoni kewan-kewan mau padha ngerog ebun ing pucuking kudhup, obahe kinjeng lan kupu aja nganti dikincup, disawang wae endahe.

Ing taman, wayah sore, kupu lan kinjeng isih pengen ana, tawon lan kombang ngenam prastawa/pratandha, madu lan kembang wis ora ana ing kudhup esuk. Awan-awan padha gegojegan/mlaku mapag angin sore, nanging aja diguyu. Yen disawang ing biruning langit kae papane angel nanging endah, lan ing kana aku(penulis) uga titip geguritan sing “taman” dirakit iki.

18. 1. Informasi kang wigati tumrap manungsa, bisa kanggo nambahi kawruh lan wawasan sinebut …  a. Geguritan b. Parikan c. Pawarta d. Pariwara ​

Jawaban:

D. Pariwara.

Penjelasan:

Informasi kang wigati tumrap manungsa, bisa kanggo nambahi kawruh lan wawasan sinebut Pariwara.

Jadikanjawabantercerdas:)

19. gancarna geguritan pandonga​

Jawaban:

Geguritan itu puisi jawa

pandonga itu penjelasan

gancaran itu prosa jawa

Video Terkait

Was this helpful?

0 / 0