Contoh Teks Mc Bahasa Sunda Singkat Tentang Perpisahan

Contoh Teks Mc Bahasa Sunda Singkat Tentang Perpisahan

berikanlah contoh teks MC menggunakan bahasa Sunda secara singkat​

1. berikanlah contoh teks MC menggunakan bahasa Sunda secara singkat​

Jawaban:

Nu dipikahormat kapala SMA…, Bapak/Ibu… Nu dipihormat panaséhat seni, Bapak/Ibu…. Sarta ulah hilap yén ka sadaya babaturan SMA kuring … Hayu urang sami-sami panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah SWT, margi urang parantos dipaparinan kanikmatan anu seueur. Sangkan urang tiasa ngahadiran sareng ilubiung dina pagelaran kasenian SMA ieu dina kaayaan sehat wal afiat.

Para hadirin anu dipikahormat, sim kuring salaku pembawa acara dinten ieu bade maos heula jadwal acara, ti mimiti bubuka dugi ka do’a babarengan sareng panutup.

Mugia acara anu bade dilaksanakeun dinten ieu tiasa kalancaran, ieu susunan acarana:

Bubuka

Seratan ti pupuhu panitia penyelenggara pentas

-Acara utama

-seni pintonan

-Doa sareng panutup

Demikian tadi contoh teks MC bahasa Sunda singkat. Semoga bermanfaat!

2. contoh teks mc dalam bahasa sunda

Mc : Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bapa Kepala SMA …… anu ku sim kuring dipihormat
Bapa Ustad………………. anu ku sim kuring dipihormat
Bapa/Ibu guru kalih rẻngrẻngan tata usaha anu ku sim kuring dipihormat,
teu kakantun rẻrẻncangan sadaya anu ku sim kuring dipikareueus

Langkung ti payun sumangga urang manjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti Nu Maha Suci, Allah SWT, anu parantos ngalẻlẻrkeun ni’mat sareng kasehatan dugi ka urang sadaya tiasa kempel ngariung di ieu tempat kanggo pangẻmut dinten Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW.

Solawat sinareng salam mugi tetep ngocor ka jungjunan urang, Kangjeng Nabi Muhammad SAW, ka kulawargina, sohabatna, tug dugi ka urang salaku umatna dugi ka dinten kiamah. Aamiin. Simkuring ngadeg di payuneun hadirin sadaya wirẻh kapancẻnan salaku panata acara seja ngadugikeun sababaraha acara anu baris kasanggakeun, di antawisna :

1. Bubuka
2. Maos ayat suci Al-Qur’an dilajeungkeun solawat nabi
3. Laporan ti Ketua Panitia Pelaksana
4. Pamapag ti Bapa Kepala SMA N 1 Jalaksana
5. Taushiyah
6. Doa/Panutup

Hadirin sadaya anu ku sim kuring dipihormat supados teu nyangkolong kana waktos, sumangga ieu acara urang buka ku maos basmalah sasarengan, Bismillahirrahmanirrahim.

Acara kadua, maos ayat suci Al-Qur’an dilajeungkeun kana aosan solawat nabi. Kakersana ustad….. mangga dihaturanan.

MC : Hatur nuhun ka kersana ustad……. anu parantos ngaoskeun ayat suci Alqur’an sareng mingpin aosan solawat nabi, malahmandar janteun panambih-nambih kaimanan s
areng kataqwaan. Aamiin..

Nincak kana acara katilu, laporan Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Isra Mi’raj. Ka kersana………. mangga dihaturanan ka payun.

MC : Hatur nuhun ka kersana…….. anu parantos ngadugikeun laporanana, mudah-mudahan ageung manfaatna.

Nincak kana acara kaopat, pamapag ti Bapa Kepala SMA …… . Ka Pangersa Bapa …… , waktos sinareng tempat disayogikeun.

MC : Hatur nuhun ka kersana Bapa ……. , anu parantos ngadugikeun pamapagna, mugia ageung manfaatna.

Nincak kana acara kalima, nya ẻta taushiyah/siraman ruhani ti Almukarom Bapak Ustad……. Sumangga waktos sinareng tempat disayogikeun.

MC : Hatur nuhun ka kersana Bapa Ustad……. anu parantos ngadugikeun taushiyahna, mugia ageung pisan manfaatna kanggo urang sadaya.

Nincak kana acara nu terakhir, nya ẻta doa/panutup. Acara doa ieu baris dipingpin ku Bapa Ustad….. Sumangga Bapa Ustad….. dihaturanan kanggo mingpin doa.

Hatur nuhun ka kersana Bapa Ustad……. anu parantos mingpin doa, mugia doa urang sadaya di kobul ku AllaH SWT. Aamiin.

Sumangga ieu acara urang pungkas ku aosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil‘alamin. 

Ti simkuring, rupina sakitu anu kapihatur. Sim kuring ngahaturkaeun nuhun ka rerengrengan panitia anu parantos ngabantosan tina sagala rupi hal pikeun ngalancarkeun acara ieu. Hapunten bilih aya basa anu kirang merenah. Billahi taufik walhidayah wassalamu’alaikum wr.wb.

3. Contoh teks mc ngahaturan dalam bahasa sunda

contohnya : Di haturanan kanggo saderek sadulur sabaya anu parantos di wagel teu sumping kana ieu acara.

Semoga benar dan Barmanfaat 🙂

4. Contoh naskah mc bahasa sunda

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

Assalamua’laikum  Warohmatullohi  Wabarokatuh

Allhamdulillahirobbila’lamin wabihi nastai’nu a’la umuridun ya waddin wasolatu wasolamu a’la asrofil ambiya iwal mursalin waa’la alihi wasoh bihi ajmain amabadu.

Anu ku pribados dipihormat Almukarom ti Pondok Pasantren…………………………… Bapa………………………… ti ……………………………, Bapa Kepala Desa Ciketak sinareng perangkatna,Bapa Kesra, Bapa Ulis, Ketua DKM sareng perangkatna, Tokoh Agama, Alim Ulama, para sesepuh, pamuda pamudi oge para Bapa Ibu hadirin anu sami dipihormat.

Langkung ti payun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah SWT, anu mana kalayan rahmat sareng karuniana urang sadaya tiasa kumpul mungpulung paamprok jongkok patepang raray dina raraga “Mieling di babarkeunana kanjeng Nabi Muhammad SAW”, Dina kaayaan sehat walafiat.                                                                                                                                    Solawat miwah salam mugia salamina ngalimpah ruah ka junjunan urang sadayaHabibana Wanabiyana Muhammad SAW”, ka para kulawargina, ka para Sahabatna, ka para tabiin tabiatna oge teu ka kantun ka urang sadaya salaku umatna anu Insya Allah taat sareng tumut kana ajarana. Amin ya Allah Yarobbal a’lamin.

Hadirin sadaya anu sami dipihormat. Hapunten sateuacana pribados nuhunkeun widi, salaku pangjajap acara atanapi panganteur carita. Bade maoskeun sababaraha mata acara anu baris di pidangekun dina wengi ieu. Acara anu ka hiji nyaeta

–          Bibika, anu kadua

–          Laporan ti atas nami panitia, anu katilu

–          sambutan ti atas nami ketua DKM Desa Ciketak, anu ka opat

–          Gerentes manah ti atas nami aparatur pamarentahan Desa, anu ka lima

–          Pangumuman perlombaan para juara, anu ka genep

–          Acara inti “Uraian Hikmah”, anu pamungkas

–          Do’a atanapi panutup

Hadirin sadaya anu sami dipihormat, supados teu nyangkolong kana waktos mangga urang buka acara anu kahiji nyaeta bibika, kalayan sasarengan maos Basmallah, Bismillahirrohmanirrohim. Masih dina acara anu kahiji anu mana bade di eusi ku aosan kalam Ilahi, anu bade di aoskeun ku……………………………. sareng saritilawah……………………… Ka…………………………. disumanggakeun.

            Hatur nuhun ka……………………………..sareng saderek………………………………… anu parantos maoskeun kalam ilahina pamudah-mudahan urang sadaya kenging rahmat ti mantenna.

Para Bapa Ibu hadirin anu sami linggih, rengse acara anu kahiji, mangga urang teraskeun kana acara anu kadua nyaeta laporan ti atas nami panitia, ka Saderek “Irwan Sukmanto” disumanggakeun. Hatur nuhun ka saderek Irwan Sukmanto anu parantos masihan laporana pamudah-mudahan urang sadaya kenging manfaatna, Amin!

Para Bapa Ibu hadirin anu sami linggih, rengse acara anu kadua mangga urang teraskeun kana acara anu katilu nyaeta sambutan ti atas nami Ketua DKM Desa Ciketak, ka Bapa Edi Jubaedi di sumanggakeun. Hatur nuhun ka Bapa anu parantos masihan sambutana pamudah-mudahan urang sadaya kenging mangfaatna, Amin!

Para Bapa Ibu hadirin anu sami linggih, rengse acara anu katilu mangga urang teraskeun kana acara anu ka opat nyaeta gerentes manah ti atas nami pamarentahan Desa, ka Bapa……………………………………………….. di sumanggakeun, hatur nuhun ka Bapa……………………………….. anu parantos masihan gerentes manahna, pamudah-mudahan urang sadaya kenging mangfaatna. Amin!

Para Bapa Ibu hadirin anu sami berbahagia, rengse acara anu ka opat mangga urang teraskeun kana acara anu ka lima nyaeta pangumuman para  juara anu kenging dina perlombaan dina raraga mieling di babarkeunana junjunan urang sadaya habibana wanabiyana Muhammad SAW. Ka saderek………………………………………. disumanggakeun. Hatur nuhun ka saderek…………………….. anu parantos maoskeun sadaya para juara, pamudah-mudahan ngajantenkeun motivasi kangge putra sareng putri urang sadaya. Amin!

Para Bapa Ibu hadirin anu sami linggih, rengse acara anu ka lima mangga urang teraskeun kana acara anu ka genep nyaeta acara anu di antos antos kurang sadaya “Uraian Hikmah” ka Bapa Almukarom di sumanggakeun. Hatur nuhun ka Bapa Almukarom anu parantos masihan uraian hikmahna pamudah-mudahan urang sadaya kenging syafaat, ti mantenna, Amin! Ya Allah Ya Robbal a’lamin.

Hadirin sadaya anu sami berbahagia, rengse acara anu ka genep, mangga urang teraskeun kana acara anu pamungkas nyaeta do’a atanapi panutup, kangge nutup ieu acara mangga urang sasarengan maos Hamdalah.Allhamdulillahirobbila’lamin.

Para Bapa Ibu hadirin sadaya anu sami dipihormat. Allhamdulilah acara katut acara parantos ku urang sadaya dilaksanakeun, kalayan teu aya halang harungan naon-naon. Ka sadaya anu sami darongkap hatur nuhun pamudah-mudahan dina dongkapna hadirin sadaya ngahijikeun salah sahiji amal soleh kangge hadirin sadaya, Pribados salaku pangjajap acara nuhunkeun dihapunten tina samudaya kakiranganana, hatur nuhun tina sagala perhatosanana.

Akhirul kalam Wabillahitaufik Walhidayah Wassalamua’laikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Moga membantu ya^_^

5. contoh naskah mc bahasa sunda…

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bapa Kepala SMA …… anu ku sim kuring dipihormat
Bapa Ustad………………. anu ku sim kuring dipihormat
Bapa/Ibu guru kalih rẻngrẻngan tata usaha anu ku sim kuring dipihormat,
teu kakantun rẻrẻncangan sadaya anu ku sim kuring dipikareueus

Langkung ti payun sumangga urang manjatkeun puji sinare
ng syukur ka Gusti Nu Maha Suci, Allah SWT, anu parantos ngalẻlẻrkeun ni’mat sareng kasehatan dugi ka urang sadaya tiasa kempel ngariung di ieu tempat kanggo pangẻmut dinten Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW.

Solawat sinareng salam mugi tetep ngocor ka jungjunan urang, Kangjeng Nabi Muhammad SAW, ka kulawargina, sohabatna, tug dugi ka urang salaku umatna dugi ka dinten kiamah. Aamiin. Simkuring ngadeg di payuneun hadirin sadaya wirẻh kapancẻnan salaku panata acara seja ngadugikeun sababaraha acara anu baris kasanggakeun, di antawisna :

1. Bubuka
2. Maos ayat suci Al-Qur’an dilajeungkeun solawat nabi
3. Laporan ti Ketua Panitia Pelaksana
4. Pamapag ti Bapa Kepala SMA N 1 Jalaksana
5. Taushiyah
6. Doa/Panutup

Hadirin sadaya anu ku sim kuring dipihormat supados teu nyangkolong kana waktos, sumangga ieu acara urang buka ku maos basmalah sasarengan, Bismillahirrahmanirrahim.

Acara kadua, maos ayat suci Al-Qur’an dilajeungkeun kana aosan solawat nabi. Kakersana ustad….. mangga dihaturanan.

MC : Hatur nuhun ka kersana ustad……. anu parantos ngaoskeun ayat suci Alqur’an sareng mingpin aosan solawat nabi, malahmandar janteun panambih-nambih kaimanan sareng kataqwaan. Aamiin..

Nincak kana acara katilu, laporan Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Isra Mi’raj. Ka kersana………. mangga dihaturanan ka payun.

MC : Hatur nuhun ka kersana…….. anu parantos ngadugikeun laporanana, mudah-mudahan ageung manfaatna.

Nincak kana acara kaopat, pamapag ti Bapa Kepala SMA …… . Ka Pangersa Bapa …… , waktos sinareng tempat disayogikeun.

MC : Hatur nuhun ka kersana Bapa ……. , anu parantos ngadugikeun pamapagna, mugia ageung manfaatna.

Nincak kana acara kalima, nya ẻta taushiyah/siraman ruhani ti Almukarom Bapak Ustad……. Sumangga waktos sinareng tempat disayogikeun.

MC : Hatur nuhun ka kersana Bapa Ustad……. anu parantos ngadugikeun taushiyahna, mugia ageung pisan manfaatna kanggo urang sadaya.

Nincak kana acara nu terakhir, nya ẻta doa/panutup. Acara doa ieu baris dipingpin ku Bapa Ustad….. Sumangga Bapa Ustad….. dihaturanan kanggo mingpin doa.

Hatur nuhun ka kersana Bapa Ustad……. anu parantos mingpin doa, mugia doa urang sadaya di kobul ku AllaH SWT. Aamiin.

Sumangga ieu acara urang pungkas ku aosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil‘alamin. 

Ti simkuring, rupina sakitu anu kapihatur. Sim kuring ngahaturkaeun nuhun ka rerengrengan panitia anu parantos ngabantosan tina sagala rupi hal pikeun ngalancarkeun acara ieu. Hapunten bilih aya basa anu kirang merenah. Billahi taufik walhidayah wassalamu’alaikum wr.wb.

6. contoh teks mc acara 17 agustus dalam bahasa sunda

dina poe ieu nyaeta poe kemerdekaan indonesia pada tgl 17 agustus 1945

7. contoh teks mc perpisahan sekolah kelas9

pembuka
assalamualaikum/selamat pagi para guru dan teman teman saya tercinta salam sejahtera bagi kita semua.
mari kita buka dengan berdoa yang dipandu oleh bpk.ustad andi.-selesai-
selanjutnya saya sebagai pembawa acara akan membacakan acara kita pada pagi kita hari ini.

penutup
baiklah sebelum menutup acara saya sebagai pmbawa acara minta maaf apabila kata kata saya kurang berkenan
dan demikian acara saya tutup.salam

8. contoh mc bahasa sunda ttng seni

mungkin kalo seni saya tidak tau tapi kalo untuk undangan ultah saya tau :

Bismillahirrahmanirrahim …

Assalamualaikum Wr. WB.

Wilujeng Énjing,

Puji sareng sukur, hayu urang haturkeun babarengan pikeun Gusti Allah SWT, sabab ku

anjeunna urang sadayana tiasa hadir babarengan di tempat ieu dina kaayaan séhat walapiat.

Atas nami kulawarga … .. seja ngahaturkeun hatur nuhun ka para wargi, saderek sadayana

anu parantos menyempatkeun diri ngahadiran acara ieu dina raraga ngiring meramekeun

dinten teupang taun …… anu urang pika cinta. Mugi-mugi saneskanten hal anu parantos

urang usahakan sing meunangkeun Pangesto berkah jeung ganjaran ti Allah Swt.

Saderek anu ku sim abdi di muliakan,kanggo ngamangpaatkeun wanci,mangga geura-giru

wae urang bacakan susunan acara ieu, minangka kieu :

1. Bubuka

1. MC

2. Pangbagea-Pangbagea

1. Kulawargi

2. Pambacaan Du’a

3. Wawakil Kantor

4. Wawakil Sakola

5. Wawakil Rerencangan Caket

2. Poto

1. Kulawargi

2. Rerencangan Pabrik

3. Rerencangan sd

4. Rerencangan smp

5. Rerencangan sma

6. Rerencangan Caket (Bring Kado)

3. Acara Inti

1. Pangbagea nu tepang taun

2. Niup Lilin

3. Motong Kueh

4. Apresiasi

1. Permaenan (1. Perkenalan,2. Babadean )

2. Tuang balakecrakan

3. Ngabac Puisi

5. Nyanyi

Sadaya runtuyan acara atos sim kuring laksanakeun, tos dugi waktosna diakhir acara anu dugi

ka acara anu ka…………. waktos panutup. Mangga acara …………. Urang tutup kalawan

sareng-sami ngedalkeun Alhamdulillah.

Kitu ti abdi aya kirang langkung na dina mamandu acara …….. abdi nyungkeun hapunten

anu saageung-bageungna..

Wassalammu’alaikum wr.wb.

jadikan jawabanku yang ter-Brainly

9. Contoh Mc karang taruna bahasa sunda

Jawaban:

Assalamu’alaikum Warohmatullohiwabarokatuh.

Alhamdulillah Alhamdulillahirrobil’Alamin Asollatuwassalam Mu’ala Asrofil ambyaiwalmursalin sayidinaMuhammadin wa’ala Alihi wasohbihi aj’main Amaba’dhu.

Yang saya hormati Pak Kades ……………….

Yang saya hormati Pak Kadus Bapak ………………

Yang saya hormati ketua karang taruna Bumi Paing sdr. ………………

Yang saya cintai dan banggakan rekan-rekan karang taruna Bumi Paing

Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT , yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul ditempat ini dalam acara pertemuan muyawarah Dukuh Tanjung Sari tanpa kekurangan suatu apapun.

Yang kedua kalinya tidak lupa sholawat serta salam selalu kita tunjukan kepada junjungan Nabi Agung kita yaitu Nabi Muhammad SAW , yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti sekarang ini.

Saya disini akan membacaakan susunan acara yang akan kita lalui bersama pada malam ini yaitu :

Pembukaan

Sambutan sambutan

Inti acara (dibawakan oleh moderator)

Lain-lain

Do’a dan penutup

Berhubung waktu semakin malam, marilah kita mulai acara pada malam hari ini. Untuk Acara yang pertama adalah pembukaan, marilah kita buka acara pada malam ini dengan bacaan Basmallah. Bersama-sama.

Terimakasih semoga dengan bacaan basmallah tadi akan memperlancar acara kita pada malam ini, Amin…

Acara yang kedua adalah sambutan

Sambutan yang pertama oleh Pak Kades, kepada Bapak. ………….. Waktu dan tempat kami persilahkan.

Sambutan kedua oleh Pak Kadus, kepada Bapak ………………  Waktu dan tempat kami persilahkan.

Sambutan ketiga ketua karang Taruna, kepada Sdr. ……………  Waktu dan tempat kami persilahkan.

Acara y
ang ketiga adalah acara inti yang akan dipimpin langsung moderator Sdr …………… kepada sdr……………….kami persilahkan.

Selanjutnya acara yang keempat adalah lain – lain , kepada siapa saja yang mau mengisi lain – lain kami persilahkan.

Kemudian acara yang terakhir doa dan penutup. Untuk do’a akan dipimpin oleh sdr………………… , langsung saja waktu dan tempat kami persilahkan.

Demikian acara demi acara telah terlaksana. Semoga kegiatan pada malam hari ini akan membawa kebaikan bagi karang taruna Bumi Paing lebih baik lagi kedepanya. Mengingat waktu yang sudah larut malam, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdallah bersama-sama.

Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.

Penjelasan: terjemahkeun nyalira;(

Wassalamu’alaikum Warohmatullohiwabarokaatuh.

10. Contoh MC pake bahasa sunda

Assalamu’alaikum Wr. Wb Pun Sampurasun….. Ba’da Tahiyat Islam anu ngajantenkeun cirining urang kalebetkeun umat islam, langkung tipayun hayu urang sasarengan manjatkeun puja ka Alloh ‘ajja wajalla puji Ka Alloh nu maha suci tur syukur ka dzat Alloh nu maha Gofur wirehing kalayan idzin timantena tur kalayan hidayah inayah sareung rahmatna alhamdulillah urg tiasa kempel ngariyung bongkok ngaronyok diieu haplah mubarokah mugia haflah tiawal dugi ka
akhir janten nilai ibadah. Anu parantos maparin mangpirang-pirang kanikmatan , kanikmatan lahir katut bathin tur nu utami nikmat halawah dina kaimanan tur kaislaman ka Alloh SWT. Teu kakantun sholawat miwah salamna mugia dilimpah curahkeun kajunjunan urang sadayana anu janteun pupuhu para ambiya nyatana Habibana Karim wanabiyyana karim kangjeung Nabi Besar Muhammad SAW teu kakantun kasadaya ahlulbaitna, sohib sohabatna ka para tabi’in tabi’utna malah mandar dugi kaurang sadayana anu janten umatna mugia salalamina nyepeng pageuh kana ajaran timantena tur nyuprih kana sunah-sunahna. Hadirin hormateun sim kuring, hapunten nu kasuhun hampura nu keteuda, dina danget ayeuna simkuring kumawantun nyarios dipayuneun para wargi sadaya, sim kuring dipercanten ngaruntuykeun catur haflah dina saat nu ayeuna janten pupuhu catur dina ieu acara mugia acara ieu tikawit dugi ka akkhir aya tina panangtayungan Alloh SWT. Sateuacana simkuring ngaraos bingah tur jembar manah wireh wargi sadaya tiasa nohonan kana ieu uleman mudah-mudahan langkah tur kepat urang sadaya di lipat gandakeun janten amalan sholeh dunnya katut akheratna. Aamiin Simkuring bade medarkeun catur anu baris dilakonan dina danget ayeuna kana sababaraha hiji acara nyeta nu : 1. Bubuka 2. Sabda inti 3. Pamungkas Langsung wae, acara nu kahiji nyaeta bubuka, hayu urang buka ieu acara ku ‘aosan basmalah sasareungan “BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM” Alhamdulillah acara parantos dibuka sasareungan, acara salajeungna nyaeta sabda inti kaislaman anu baris disanggakeun ku giring sabda kaislaman nyatana syaikhuna Almukarom alustadz……mangga disanggakeun. Haturnuhun ka almukarom giring sabda anu parantos medarkeun mangpirang-pirang pangaweruh ka urang sadayana mugia janten pibekeleun jaga boh di dunnya lewih-lewih di akheratna. Aamiin, oge kitu deui urg duakeun guru urg sdayana mugia salalamina aya tina panangtayungan ti Alloh SWT. Alhamdulillah acara tikawit dugi ka akhir parantos dilakonanan, simkuring anu janteun pupuhu catur neda pangamputen bilih aya saur nu teu kaukur, anu teu merenah kana manah nyogok kana ati, mangga urang pungkas wae ieu acara kalayan aosan hamdalah sareung do’a kifratul Majlis. wassalamu’alaikum Wr. Wb

11. Contoh teks mc singkat dalam bahasa lampung

Berikut contoh teks MC singkat dalam Bahasa Lampung:

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah hirobil alamin gham panjatko puji  ghik syukur mid Allah SWT. Sai ghadu ngeberiko gham kesehatan ghik keselamatan sappai gham dapok bekuppul di lom acara ulang tahun Wildan sai ke-9 (siwa). Shalawat salam ekam sanjungko mit Nabi Muhammad SAW, sai gham penah syafaatni di yaumul qiamah kanah amin yarabbal alamin.

Guwai tertib acara sinji, ikam haga ngebacako susunan acara, yaitu :

Pembukaan.Pembacaan ayat suci Al-Qur’an.Sambutan-sambutan.Pelok tumpeng.Do’a.Ghadu penutup

Guwai mempersingkat waktu ija gham buka acaha injji jama lafal basmalah.

“Bismillah hirohmannirohim”

Sikep adik-adikku sai ikam sayangi gham lanjutko acara ke-ghua iyulah pembacaan ayat suci Al-Qur’an sai haga di bacako jama Ustad AANG. Mid ustad AANG di persilahko.

“ Al Baqarah 1-20”

Alhamdulillah, mudah-mudahan sai ngebacako ghik sai ngedengiko ngedapokko berkah anjak Allah SWT. Amin yarobal alamin.

Acaro sai selanjutni iyulah sambutan-sambutan.

Sambutan sai pertama iyulah ghik tuan rumah sai haga di wakili ulih Wildan.

“ Assalamualaikum Wr. Wb.  Terimakasih ulah kantik-kantikku sai ghadu nyempatko datang dilom acara ulang tahun ikam sinji, ikam kilu maaf ghik ngedok kesalahan di lom mpenyusunan acara ghik hidangan, ikam akhiri. Wassalamualaikum Wr. Wb.”

Sambutan sai keghua iyulah sambutan wakil tamu sai haga diwakili ulih Refly.

“Assalamualaikum Wr. Wb. Ikam ngewakili tamui dija nutuk ngucapko selamat ulang tahun sai ke-9 guwai Wildan, semoga Wildan jadei sanak sai berbakti guwai orang tua ghik beghuna bagei nusa ghik bangsa, terimakasih gham seunyini ghadu di undang di lom acara sinji. Ikam akhiri Wassalamualaikum Wr. Wb.”

Acara sai berikutni iyulah acara pelok tumpeng

Mid adik wildan di persilahko

Gham lajutko acara sai berikutni  iyulah do’a sai haga dipimpin oleh Ustad AANG, mid Ustad AANG sikam persilahko.

“ Assalamualaikum Wr. Wb. Bismillahhirohmanirohim  terima kasih ya Allah kau ghadu ngeberiko keselamatan guwai sikam seunyini. Ya Allah jadikanlah Wildan sanak sai berguna guwai orang tua, bangsa, dan negara ghik keni keselamatan ghik kesehatan selalu. Amin yarobal alamin. Wassalamualaikum Wr. Wb.”

Acara sai terahir penutup mari gham akhiri acara sinji jama lafal hamdalah.

“Alhamdulillah”

Acara sai terakhir iyulah ghadu semakkungni sikam selaku pembawa acara ngedok kekelighuan kata sikam kilu maaf ghik mid Allah sikam mohon ampun. Sikam akhiri

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembahasan

Pembawa acara atau pranatacara (bahasa Inggris master of ceremony disingkat MC) adalah orang yang bertugas sebagai tuan rumah sekaligus pemimpin acara dalam panggung pertunjukan, hiburan, pernikahan, dan berbagai acara sejenis. Pembawa acara membawakan narasi atau informasi dalam suatu acara atau kegiatan ataupun dalam acara televisi, radio dan film. Pembawa acara biasanya membaca naskah yang telah disiapkan sebelumnya tetapi sering juga mereka harus memberikan komentar atau informasi tanpa naskah.

Pelajari lebih lanjutMateri tentang contoh teks MChttps://brainly.co.id/tugas/175335Materi tentang contoh teks MC non formal https://brainly.co.id/tugas/5081307Materi tentang contoh teks MC ulangtahun https://brainly.co.id/tugas/5303544

Detail jawaban

Kelas: 10

Mapel: B. Indonesia

Bab: Pembawa acara

Kode: 10.2.9

#Ayobelajar

#SPJ5

12. contoh mc bahasa bali singkat

Kelas : SMA
Pelajaran : Bahasa Bali
Kategori : teks bahasa bali
Kata kunci : contoh mc, bahasa bali

Pembahasan.

Berikut adalah salah satu contoh pembukaan acara oleh mc. Acara ini diadakan oleh STT Darma Karya dalam rangka perayaan hari ulang tahun STT di desa Blahbatuh, Gianyar. Semoga membantu

OM SWASTYASTU

Bapak Kepala Desa Blahbatuh sane wangiang titiang
Jero Bendesa Adat miwah kelian adat lan dinas sane kusumayang titiang
taler para manggala miwah krama sekaa truna trun
i sane tresna sihin titiang.

Angayubagia uningayang titiang majeng sing Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning majanten sangkaning asung kerta wara nugrahan Ida, titiang miwah Ida dane sareng sami prasida masadu ajeng tur ngangguhang kerahayuan sakadi mangkin.

Parikrama nyanggra wanti warsa Sekaa Truna Truni Darma Karya, desa Blahbatuh, Gianyar kaping 45 ring rahina mangkin, Saniscara Umanis wuku ugu, tanggal 10 Agustus 2017 jagi kekawitin.
Gargita dahat manah titiang, santukan Ida dane arsa ledang nagingin pangaptin tiange, prasida ngerauhin acara puniki. Pinaka panyembrama, pacang kaunggahang tari Puspanjali. Para pragina miwah penabuh inggih durusang.

——sesolahan puspanjali—–

(penutup)
Acara hiburan sampun kemargiang. Acara selanturnyane acara pinih untat inggih punika pamuput. Inggih wantah asapunika dudonan acara sane prasida aturang titiang. Titiang ngaturang suksma, majeng ring Ida dane sareng sami, sampun prasida rauh ring acarane puniki. Yening wenten atur titiang sane nenten manut ring kayun, titiang nunas geng rena sinampura. Panguntat puputang titiang antuk parama santih.

OM SANTIH SANTIH SANTIH OM

13. contoh mc bahasa sunda

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

Assalamua’laikum  Warohmatullohi  Wabarokatuh

Allhamdulillahirobbila’lamin wabihi nastai’nu a’la umuridunya waddin wasolatu wasolamu a’la asrofil ambiya iwal mursalin waa’la alihi wasoh bihi ajmain amabadu.

Anu ku pribados dipihormat Almukarom ti Pondok Pasantren…………………………… Bapa………………………… ti ……………………………, Bapa Kepala Desa Ciketak sinareng perangkatna, Bapa Kesra, Bapa Ulis, Ketua DKM sareng perangkatna, Tokoh Agama, Alim Ulama, para sesepuh, pamuda pamudi oge para Bapa Ibu hadirin anu sami dipihormat.

Langkung ti payun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah SWT,anu mana kalayan rahmat sareng karuniana urang sadaya tiasa kumpul mungpulung paamprok jongkok patepang raray dina raraga “Mieling di babarkeunana kanjeng Nabi Muhammad SAW”, Dina kaayaan sehat walafiat.Solawat miwah salam mugia salamina ngalimpah ruah ka junjunan urang sadayaHabibana Wanabiyana Muhammad SAW”, ka para kulawargina,ka para Sahabatna, ka para tabiin tabiatna oge teu ka kantun ka urang sadaya salaku umatna anu Insya Allah taat sareng tumut kana ajarana. Amin ya Allah Yarobbal a’lamin.

Hadirin sadaya anu sami dipihormat. Hapunten sateuacana pribados nuhunkeun widi, salaku pangjajap acaraatanapi panganteur carita. Bade maoskeun sababaraha mata acara anu baris di pidangekun dina wengi ieu. Acara anu ka hiji nyaeta

-Bibika, anu kadua

-Laporan ti atas nami panitia, anu katilu

-sambutan ti atas nami ketua DKM Desa Ciketak, anu ka opat

-Gerentes manah ti atas nami aparatur pamarentahan Desa, anu ka lima

-Pangumuman perlombaan para juara, anu ka genep

-Acara inti “Uraian Hikmah”, anu pamungkas

-Do’a atanapi panutup

Hadirin sadaya anu sami dipihormat, supados teu nyangkolong kana waktos mangga urang buka acara anu kahiji nyaeta bibika, kalayan sasarengan maos Basmallah, Bismillahirrohmanirrohim. Masih dina acara anu kahiji anu mana bade di eusi ku aosan kalam Ilahi, anu bade di aoskeun ku……………………………. sareng saritilawah……………………… Ka…………………………. disumanggakeun.

Hatur nuhun ka……………………………..sareng saderek………………………………… anu parantos maoskeun kalam ilahina pamudah-mudahan urang sadaya kenging rahmat ti mantenna.

Para Bapa Ibu hadirin anu sami linggih, rengse acara anu kahiji, mangga urang teraskeun kana acara anu kadua nyaeta laporan ti atas nami panitia, ka Saderek“Irwan Sukmanto” disumanggakeun. Hatur nuhun ka saderek Irwan Sukmanto anu parantos masihan laporana pamudah-mudahan urang sadaya kenging manfaatna, Amin!

Para Bapa Ibu hadirin anu sami linggih, rengse acara anu kadua mangga urang teraskeun kana acara anu katilu nyaeta sambutan ti atas nami Ketua DKM Desa Ciketak, ka Bapa Edi Jubaedi di sumanggakeun. Hatur nuhun ka Bapa anu parantos masihan sambutana pamudah-mudahan urang sadaya kenging mangfaatna, Amin!

Para Bapa Ibu hadirin anu sami linggih, rengse acara anu katilu mangga urang teraskeun kana acara anu ka opat nyaeta gerentes manah ti atas nami pamarentahan Desa, ka Bapa……………………………………………….. di sumanggakeun, hatur nuhun ka Bapa……………………………….. anu parantos masihan gerentes manahna, pamudah-mudahan urang sadaya kenging mangfaatna. Amin!

Para Bapa Ibu hadirin anu samiberbahagia, rengse acara anu ka opat mangga urang teraskeun kana acara anu ka lima nyaeta pangumuman para  juara anu kenging dina perlombaan dina raraga mieling di babarkeunana junjunan urang sadaya habibana wanabiyana Muhammad SAW. Ka saderek………………………………………. disumanggakeun. Hatur nuhun ka saderek…………………….. anu parantos maoskeun sadaya para juara, pamudah-mudahan ngajantenkeun motivasi kangge putra sareng putri urang sadaya. Amin!

Para Bapa Ibu hadirin anu sami linggih, rengse acara anu ka lima mangga urang teraskeun kana acara anu ka genep nyaeta acara anu di antos antos kurang sadaya “Uraian Hikmah” ka Bapa Almukarom di sumanggakeun. Hatur nuhun ka Bapa Almukarom anu parantos masihan uraian hikmahna pamudah-mudahan urang sadaya kenging syafaat, ti mantenna, Amin! Ya Allah Ya Robbal a’lamin.

Hadirin sadaya anu sami berbahagia, rengse acara anu ka genep, mangga urang teraskeun kana acara anu pamungkas nyaeta do’a atanapi panutup, kangge nutup ieu acara mangga urang sasarengan maos Hamdalah.Allhamdulillahirobbila’lamin.

Para Bapa Ibu hadirin sadaya anu sami dipihormat. Allhamdulilah acara katut acara parantos ku urang sadaya dilaksanakeun, kalayan teu aya halang harungan naon-naon. Ka sadaya anu sami darongkap hatur nuhun pamudah-mudahan dina dongkapna hadirin sadaya ngahijikeun salah sahiji amal soleh kangge hadirin sadaya, Pribados salaku pangjajap acara nuhunkeun dihapunten tina samudaya kakiranganana, hatur nuhun tina sagala perhatosanana.

Akhirul kalam Wabillahitaufik Walhidayah Wassalamua’laikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

14. buatlah teks mc singkat bahasa jawa​

Penjelasan:

Wonten pangarsanipun poro Alim Ulama’, poro Kiai ingkang tansah kawulo mulyaaken soho kito derekaken menggah fata soho perjuanganipun.

Dumateng poro sesepuh pini sepuh ingkang tansah kawulo utamiaken

Moten kesupen sedoyo poro rawuh, wabil khusus Bapak Agung selaku taun rumah ingkang tansah kawulo hormati.

15. Berikan contoh teks mc singkat dalam bahasa lampung! Yang singkat ya ^w^

Jawaban:

Guwai tertib acara sinji, ikam haga ngebacako susunan acara, yaitu :

1. Pembukaan

2. Pembacaan ayat suci Al-Qur’an

3. Sambutan-sambutan

4. Pelok tumpeng

5. Do’a

6. Ghadu penutup

Guwai mempersingkat waktu ija gham buka acaha injji jama lafal basmalah.

Penjelasan:

semoga membantu

16. Contoh MC pake bahasa sunda

Assalamualaikum wr.wb
Abdi salaku pembawa acara didieu bade ngahatur keun ka sadaya nu tos datang kana acara rerencangan abdi.
Acara di susun ku
1.maca doa pembuka
2.lomba joget sareng lomba nyanyi
3.nyanyi lagu selamat ulang tahun sareng potong kue
4.maca doa panutup
Tah kan ayeuna tos ngalakukeun kabeh nu aya di susunan acara,abdi salak
u pembawa acara didie bade nganuhunkeun sakali dei sareng sakitu nu bisa ku abi tampilkeun
Wassalamualaikum wr.wb

17. teks mc dalam bahasa sunda

Peringatan Isra Mi’raj di SMA …..

Mc : Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bapa Kepala SMA …… anu ku sim kuring dipihormat

Bapa Ustad Anwar anu ku sim kuring dipihormat

Bapa/Ibu guru kalih rẻngrẻngan tata usaha anu ku sim kuring dipihormat,

teu kakantun rẻrẻncangan sadaya  anu ku sim kuring dipikareueus

Langkung ti payun sumangga urang manjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti Nu Maha Suci, Allah SWT, anu parantos ngalẻlẻrkeun ni’mat sareng kasehatan  dugi ka urang sadaya tiasa kempel ngariung di ieu tempat kanggo pangẻmut dinten Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW.

Solawat sinareng salam mugi tetep ngocor ka jungjunan urang, Kangjeng Nabi Muhammad SAW, ka kulawargina, sohabatna, tug dugi ka urang salaku umatna dugi ka dinten kiamah. Aamiin. Sim kuring ngadeg di payuneun hadirin sadaya wirẻh kapancẻnan salaku panata acara seja ngadugikeun sababaraha acara anu baris kasanggakeun, di antawisna :

1. Bubuka

2. Maos ayat suci Al-Qur’an dilajeungkeun solawat nabi

3. Laporan ti Ketua Panitia Pelaksana

4. Pamapag ti Bapa Kepala SMA N 1 Jalaksana

5. Taushiyah

6. Doa/Panutup

Hadirin sadaya anu ku sim kuring dipihormat supados teu nyangkolong kana waktos, sumangga ieu acara urang buka ku maos basmalah sasarengan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Acara kadua, maos ayat suci Al-Qur’an dilajeungkeun  mingpin solawat nabi. Ka Sadẻrẻk Rahmat mangga dihaturanan.

MC : Hatur nuhun ka Sadẻrẻk Rahmat anu parantos ngaoskeun ayat suci Alqur’an  sareng mingpin solawat nabi.

Nincak kana acara katilu, laporan Ketua Panitia Pelaksana. Ka Sadẻrẻk Alim mangga dihaturanan ka payun.

MC : Hatur nuhun ka Sadẻrẻk Alim anu parantos ngadugikeun laporanana.

Nincak kana acara kaopat, pamapag ti Bapa Kepala SMA …… . Ka Pangersa Bapa …… , waktos sinareng tempat disayogikeun.

MC : Hatur nuhun ka kersana Bapa ……. , anu parantos ngadugikeun pamapagna.

Nincak kana acara kalima, nya ẻta taushiyah ti Bapa Ustad Anwar. Sumangga Bapa Ustad Anwar, waktos sinareng tempat disayogikeun.

MC : Hatur nuhun ka kersana Bapa Ustad Anwar anu parantos ngadugikeun taushiyahna.

Nincak kana acara nu terakhir, nya ẻta doa/panutup. Acara doa ieu baris dipingpin ku Bapa Ustad Anwar. Sumangga Bapa Ustad Anwar, dihaturanan kanggo mingpin doa.

Hatur nuhun ka kersana Bapa Ustad Anwar anu parantos mingpin doa, mugia doa urang sadaya di kobul ku AllaH SWT. Aamiin.

Sumangga ieu acara urang pungkas ku aosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil‘alamin. Ti simkuring, rupina sakitu anu kapihatur. Sim kuring ngahaturkaeun nuhun ka rerengrengan panitia anu parantos ngabantosan tina sagala rupi hal pikeun ngalancarkeun acara ieu. Hapunten bilih aya basa anu kirang merenah. Billahi taufik walhidayah wassalamu’alaikum wr.wb.

18. teks mc bahasa sunda ulang tahun

Yang perlu dilakukan agar bisa dengan baik membuat teks MC bahasa Sunda ulang tahun adalah memahami terlebihdahulu apa itu MC dan ragam bahasa yang ada dalam bahasa Sunda. MC atau singkatan dari master of ceremony dalam bahasa Sunda adalah sama dengan panata acara. Dalam bahasa Sunda ada dua ragam bahasa yaitu yang disebut ragam basa hormat / lemes (halus) dan ragam basa loma (akrab).

Pembahasan

Tugas utama dari panata acara adalah memimpin dan mengarahkan jalannya suatu acara, seperti acara pernikahan, khitanan atau ulang tahun, dari mulai sampai akhir acara. Penentuan ragam bahasa Sunda yang digunakan tergantung dari siapa yang diajak bicara. Ragam bahasa Sunda yang digunakan oleh MC dalam acara ulang tahun adalah ragam basa hormat / lemes (halus).

Terlepas bahasa yang digunakan, apakah itu bahasa Sunda atau bahasa lainnya, pada dasarnya teks MC dan susunan acaranya tidak berbeda. Di bawah ini adalah teks MC bahasa Sunda ulang tahun dalam ragam basa hormat / lemes (halus):

Bismillahirrahmanirrahim …

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji sinareng sukur mangga urang haturkeun sasarengan kanggo Gusti Allah SWT, margi ku ijin anjeunna urang sadayana tiasa hadir sasarengan di tempat ieu dina kaayaan sehat walapiat.

Sim kuring atas nami kulawargi ibu ramana Neng Lia ngahaturkeun rebu rebu nuhun ka para wargi sadayana anu parantos tiasa sumping dina acara sukuran tepang taun Neng Lia anu ka 17. Tangtos kauninga ku urang sadayana, wirehna ulang ka 17 teh sok kasebat ulang taun anu spesial.  

Salajengna sim kuring bade ngadugikeun runtuyan aacara anu bade dipidangkeun dina ieu acara, nyaeta:

Bubuka Pangbagea ti Sepuhna Neng Lia Pamapag wawakil rerencangan Neng Lia Pangbagea nu tepang taun Maos Do’a Nyanyi lagu tepang taun sareng sakantenan tiup lilin Panutup, Acara Tuang sareng Ramah Tamah

Salajengna mangga dihaturanan ka sepuhna Neng Lia kanggo ngadugikeun pangbagea dina raraga tepamg taun Neng Lia.

———-

Hatur nuhun kanggo sepuhna Neng Lia anu parantos ngadugikeun pangbagea. Salajengna bade didugikeun cariosan, pamapag sareng kesan kesan ti wawakil rerencangan sakola Neng Lia. Kanggo wawakil rerencangan sakola Neng Lia mangga dihaturanan.

———-

Hatur nuhun kanggo wawakil rerencangan sakola Neng Lia anu parantos ngadugikeun pamapagna. Acara anu salajengna bade didugikeun cariosan ti anu tepang taun, nyaeta Neng Lia. Kanggo Neng Lia mangga dihaturanan.

———-

Hatur nuhun kanggo Neng Lia anu parantos ngadugikeun cariosan atanapi pamapagna. Acara anu salajengna nyaeta maos doa anu bade didugikeun ku Ustadz Bapa Amir. Kanggo Bapa Amir mangga dihaturanan.

———-

Hatur nuhun kanggo Bapa Amir anu parantos maos doa kanggo kasalametan urang sadayana. Acara anu salajengna mangga urang sadayana sasarengan nyanyi lagu tepang taun anu bade dipimpin ku Cep Tedy sareng dilajeungkeun ku niup lilin. Kanggo Cep Tedy mangga dihaturanan kanggo mingpin nyanyi lagu tepang taun nu dilajeungkeun ku niup lilin, motong kue, sareng sakantenan nyanggakeun kue ulang taun ka sepuhna Neng Lia sareng para tamu..

———-

Hatur nuhun kanggo Cep Tedy anu parantos mingpin acara nyanyi, tiup lilin sareng motong kue ulangtaunna. Acara anu salajengna mangrupi acara panutup anu dilajeungkeun ngahaturanan kanggo para tamu uleman sadayana tiasa taruang sareng ramah tamah. Rupina simkuring oge dina panutup ieu bade ngahaturkeun rebu nuhun kanggo sadayana anu parantos kersa sumping dina acara ieu, mugi Allaj SWT maparin kasehatan sareng kasalametan ka urang sadayana,

Wassalammu’alaikum wr.wb.

Pelajari lebih lanjut Tugas panata acara https://brainly.co.id/tugas/12484577 Tugas girang acara https://brainly.co.id/tugas/13441091 Tugas panumbu catur https://brainly.co.id/tugas/4601892

__________

Detil Jawaban

Kelas : XII

Mapel : Bahasa Sunda – Pemandu Acara

Bab : 5

Kode : 12.13.5

Kata Kunci : Teks MC bahasa Sunda ulang tahun

19. contoh teks mc ulantahun singkatan

“Assalamu’alaikum wr.wb”

Dan salam sejahterah bagi para hadirin semuanya. selamat datang di acara yang kita tunggu-tunggu yaitu acara ulang tahun.
baiklah sebelum memulai acara marilah kita ucapkan syukur atas nikmat tuhan YME yang telah memberikan kesempatan untuk hadir di acara ini.
selanjutnya saya ucapkan terima kasih kpd anggota
keluarga yang telah mengizinkan saya berdiri di sini.
Dan saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun.
Baiklah kita mulai acara kita yang pertama yaitu:

1. yang terdahulu adalah kata sambutan dari anggota keluarga.
( setelah selesai )

2. peniupan lilin dan pemotongan kue
(setelah selesai )

3. dan kita masuk ke acara yg ke dua yaitu pembagian dan penyuapan kue untuk anggota keluarga dan karib terdekat serta makan-makan untuk para undangan.
( setelah selesai )

4.acara selanjutnya adalah pembagian hadiah bagi yang memenangkan permainan yang diajukan yaitu joget balon, menyanyi, dan menjawab pertanyaan. bagi yang telah ditunjuk namun tak ingin melakukannya akan mendapatkan hukuman.
( setelah selesai )

5. (penutup) selanjutnya sampailah kita di penghujung acara yaitu do’a yang akan disampaikan oleh pak ustad.
( setelah selesai )

baiklah sekian acara ultah pada hari ini.
saya sebagai mc mohon maaf apabila ada salah kata.
saya akhiri dengan :

“Assalamu’alikum wr.wb.”

Video Terkait

Was this helpful?

0 / 0