Contoh Pranatacara Bahasa Jawa Singkat Tentang Perpisahan

Contoh Pranatacara Bahasa Jawa Singkat Tentang Perpisahan

contoh pranatacara bahasa jawa singkat?

1. contoh pranatacara bahasa jawa singkat?

sugeng siang lan sugeng rawuh dumateng para Bapak lan Ibu. ing dinten menika kula lan panjenengan sami saged pinanggihan malih awit Gusti Kang Murbeng Dumadi tansah maringi sehat rahayu wilujeng lir ing sambekala.

ing siang menika, bade kadherekaken adicara ingkan kasusun inggih menika:

1. atur pambuka

2. srah terima jabatan

3. doa

4 ramah tamah

5. penutup.

menika wau sedaya adicara ingkang bade kalampahan, mugi saged ndadosaken regeng ing manah lan nujuprana ing penggalih.

matur nuwun.

Simak lebih lanjut di Brainly.co.id – https://brainly.co.id/tugas/9531202#readmore

2. contoh teks pranatacara bahasa jawa singkat?

Jawaban:

Sugeng siyang~

Bapak-bapak, Ibu-ibu warga Dhusun Makmur ingkang dahat kinurmatan. Puji sukur kita aturaken dhumateng Gusti Allah ingkang Maha Agung, jalaran kita tansah pinaringan rahmat, taufik, saha hidayahipun saengga kita saged pepanggihan ing kawontenan menika kanthi sehat walafiat lan rahayu wilujeng.

Bapak-bapak, Ibu-ibu ingkang kinurmatan.

Bombong raosing manah kula, dene ing adicara rapat koordinasi kangge nyiapaken kagiyatan pameran Usaha Kecil Menengah (UKM) menika panjenengan saged rawuh sedaya. Mugi-mugi menapa ingkang kita rancang sesarengan kalampahan kanthi lancar.

Bapak-bapak, Ibu-ibu ingkang kinurmatan.

Ancas utawi tujuwan pepanggihan samenika kangge ngrancang adicara pameran. Mangga sesarengan kita ngrancang jadwalipun. Lajeng prodhuk unggulan menapa ingkang badhe dipunpameraken. Ingkang baku, prodhuk unggulan kedah ingkang dados ciri khas Dhusun Makmur ngriki. Mangga Sabibaripun kula matur, kita kempal miturut seksi-seksi ingkang sampun kasusun. Minangka ketua panitia, kula gadhah pangajab adicara ing enjing menika ngasilaken kaputusan ingkang sae.

Bapak-bapak, Ibu-ibu ingkang kinurmatan.

Mbok bilih cekap semanten anggen kula matur, menawi wonten tetembungan utawi solah tingkah ingkang kirang mranani, kula nyuwun agunging samodra pangaksami.

Matur nuwun~

Penjelasan: maaf klo terlalu panjang :*

Jadikan jawaban yg terbaik y, pliiiiiisss ~

3. Pranataca
ra perpisahan bahasa jawa

Jawaban:

Contoh Pranatacara Perpisahan Sekolah SMK Ma’arif 1

Penjelasan:

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Bapak Kepala Sekolah SMK Ma’arif 1 Wates ingkang kinurmatan. Bapak / Ibu Guru saha Karyawan / Karyawati ingkang kula urmati. Lan para kanca-kanca ingkang kula tresnani.

Langkung rumiyin sumangga kita sami ngaturaken puji syukur dhumateng Gusti Allah, ingkang sampung kepareng paring kanugrahan lan kasarasann sehingga kula lan panjenengan sedaya saget makempal wonten ing wanci menika. Ingkang titiwanci menika kula dados pranatacara badhe ngaturaken susunan aducara, inggih menika :

1. Atur pambuka

2. Atur pangandikan saking ketua panita.

3. Pentas Seni Kelas X lan kelas XI

4. Atur perpisahan saking wakil kelas XII

5. Atur pangandikan saking Kepala Sekolah SMK Ma’arif 1 Wates

6. Panutup

Adicara kaping setunggal inggih menika pambuka, monggo kula lan panjenengan sedaya kanthi maos waosan basmallah sesarengan, matur suwun.

Adicara kaping kalih inggih menika pangandikan saking ketua panitia. Dhumateng ketua panitia kula sumanggaaken. Matur suwun.

Adicara ingkang kaping tiga inggih menika pentas seni karawitan saking kelas X lan kelas XII, kula sumanggaaken. Matur suwun.

Adicara ingkang kaping sekawan inggih menika atur perpisahan saking wakil kelas XII. Dhumateng wakil kelas XII kula sumanggaaken. Matur suwun.

Adicara ingkang kaping gangsal inggih menika atur pangandikan saking Kepala Sekolah SMK Ma’arif 1 Wates. Dhumateng Bapak Kepala Sekolah, kula sumanggaaken. Matur suwun.

Adicara ingkang kaping enem inggih menika Panutup. Monggo kita pungkas adicara ing siang menika kanthi waosan hamdallah sesarengan. Allhamdulillahirabillngalamin. Matur suwun.

Para rawuh ingkang kinurmatan kula minangka pranatacara ngaturaken agunging samudra pangaksama dhumateng para rawuh sedaya mbok bilih wonten lepating atur anggen kula matur . Jenang sela wader kali sesondheran, apuranta menawi wonten lepat kula. Pungkasaning atur

Wasssalamualaikum Wr. Wb

4. Pranatacara 4orang dalam bahasa jawa

Pranatacara 4 orang = Pranatacara wong papat
Semoga membantu maaf kalo salah

5. contoh teks pranatacara manten bahasa jawa singkat?

Contoh teks pranatacara manten bahasa jawa singkat:

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mugi-mugi tansah pinaringan rahmat saha barokahipun Allah SWT

Keluarga Penganten Putri ingkang kinurmatan,

Dhumateng para rawuh ingkang kinurmatan, saha mboten kesupen para tamu undangan ingkang kinurmatan.

Langkung rumiyin sumangga kita ndedonga saha muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu Wa Ta’ala ingkang sampun paring kanugrahan, limpahan rahmat, taufik saha hidayahipun.

Supados kita saged makempal wonten ing papan menika kanthi sehat wal afiat saperlu ngrawuhi manten antawisipun …….. kaliyan sederek…….

Kula minangka pembawa acara badhe maos jadwal acara enjing menika.

Salam Waosan Qur’an (kanggo Muslim)Prosesi tanggap warsa kakungProsesi serah terima jabatan saking keluarga calon penganten kakungMutiara kawicaksanan utawa pitutur bebrayanPanutup lan donga

Adicara salajengipun inggih menika waosan ayat suci Al-Qur’an ingkang badhe dipun waos dening sedherek (nama). Kanggo sampeyan (jeneng), sugeng rawuh.

Waosan Al-Qur’an sampun paripurna, dumateng panjenengan (asmi), matur nuwun…”

“Mlebet ing adicara ingkang kaping tiga inggih menika sambutan saha pasrahaken saking keluarga penganten putri dhateng keluarga calon penganten kakung, ingkang badhe kaaturaken dening bapak (nama).

“Iki salam saka bapak (jeneng), kanggo bapak (jeneng) matur nuwun … “

Acara salajengipun inggih menika resepsi saking pihak penganten kakung. Sambutan ingkang badhe dipun aturaken dening bapak (jeneng), dhumateng bapak (jeneng) dipun tampi.

Mekaten sambutan saking kaluwarga penganten kakung, dhumateng bapak (asma), ngaturaken agunging panuwun. Kanthi mekaten kita sampun mirsani kanthi tliti adicara pasrahaken kalih kaluwarga penganten kakung. Sumangga sesarengan ndonga mugi-mugi penganten kekalih pikantuk rahmat saha barokah saking Allah SWT….”

“Saiki kita teka ing program kaping lima, yaiku siraman spiritual utawa pitutur nikah sing bakal diwenehake dening bapak (jeneng).

Sawise kegiatan reresik spiritual rampung. Salajengipun sambutan ingkang kedah dipun aturaken minangka MC inggih menika “Dhumateng bapak (asma) ingkang kinurmatan. Kawulo aturaken matur nuwun. Mugi-mugi siraman rohani menika saged paring paedah kangge penganten kakung saha kita sedaya…”

“Para rawuh ingkang minulya, saha para tamu undangan ingkang bingah, sampun rawuh wonten ing adicara ingkang pungkasan, adicara sasampunipun adicara sampun lumampah kanthi lancar, sakmenika sampun dumugi ing pungkasaning adicara inggih menika panutup lan donga.

Ingkang kinurmatan Bp (asma), sumangga adicara ditutup kanthi waosan donga. Dhumateng bapak (asma), sugeng rawuh.”

Saklajengipun matur, “matur nuwun dumateng bapak (asma), mugi-mugi donga ingkang sampun katur dening Allah SWT….”

Pembahasan

Pranatacara atau pembawa acara adalah orang pertama yang berbicara saat menyelenggarakan suatu acara. Struktur teksnya erdiri dari lima komponen: Sambutan Pembuka, Purwaka, Isi, Wasana dan Sambutan Penutup.

Pelajari lebih lanjutMateri tentang teks pranatacara manten bahasa jawa singkat https://brainly.co.id/tugas/15315579Materi tentang teks pranatacara https://brainly.co.id/tugas/6281090Materi tentang pranatacara https://brainly.co.id/tugas/9256259

Detail jawaban

Kelas : 9 SMP

Mapel : Bahasa Daerah

Bab : 3 – Pranatacara

Kode: –

#TingkatkanPrestasimu #SPJ3

6. Teks pranatacara bahasa jawa tema bersih desa

Contoh teks pranatacara dalam bahasa jawa mengenai bersih desa.

Assalamualaikum wr wb,

Pak Kades, Pak Kadus, Pak RT RW, warga desa ingkang kulo hormati,

Alhamdulillah ing wekdal iki, ingkang nomer setunggal monggo sareng-sareng kita sedaya sami-sami ngucap syukur kangge rahmat kesehatan lan rahmat iman saking Gusti Allah, dados kita sedaya saged sami kempal ing balai desa, mboten kurang setunggalipun kangge bersih-bersih desa.

Adicara dinten niki mangke kita sedaya sami-sami mbersihi desa kangge persiapan sasi Ramadan. Nek desa kita bersih, mangke ngibadah puasa kita sedaya sami nyaman lan tambah khusyuk. Bersih-bersih desa mangke dipimpin dening Bapak Kades lan mangke dibagi per wilayah ingkang dipimpin dening Pak RT, dados acara bersih-bersih saged rampung sedereng Dhuhur.

Cekap semanten atur kula, bilih menika wonten salah kata lan salah perbuatan, kulo pribadi nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum wr wb.

Pembahasan

Pranatacara dapat disebut juga dengan pembawa acara,  salah satu peran yang sangat penting dalam sebuah acara, baik dalam bahasa jawa maupun bahasa lainnya. Tidak hanya pada acara bersih-bersih desa saja, pranatacara juga diperlukan pada beberapa acara resmi lainnya, seperti acara perpisahan hingga penyambutan tamu.

Fungsi pranatacara cukup penting, seorang pranatacara harus bisa membawakan acara mulai dari awal hingga acara berakhir. Maka tidak heran jika seorang pranata juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang cukup bagus.

Pelajari lebih lanjut

Materi tentang pidato dalam bahasa jawa https://brainly.co.id/tugas/2222664

Materi tentang contoh pidato perpisahan dalam bahasa jawa https://brainly.co.id/tugas/22529531

Ma
teri tentang teks pembawa acara dalam bahasa jawa https://brainly.co.id/tugas/2405872

Detail jawaban

Kelas : 7

Mapel : B.Daerah

Bab : Membuat teks pidato bahasa jawa

Kode :

#AyoBelajar

7. Contoh teks pranatacara bahasa jawa tentang rapat komite tentang spp?

Jawaban:

Jawaban tersertifikasi mengandung isi yang handal, dapat dipercaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidangnya.

Penjelasan:

8. Buatlah teks pranatacara beserta strukturnya ,dalam Bahasa Jawa (Secara Singkat)​

Jawaban:

maaf kalau salah ya

#NoDariGoegle

semoga bermanfaat ya

9. Buatlah teks pranatacara beserta strukturnya ,dalam Bahasa Jawa (Secara Singkat)​

maaf kalau salah ya

#NoDariGoegle

10. pranatacara singkat bahasa jawa jenis naskah

Jawaban:

Panjenenganipun para pinisepuh, para aji sepuh, inkang dahat sakalangkung pono ing pamawas, miwah lebdo ing pitutur, ingkang satuhu kinabekten, sinartan pindundhi ing akrami.

Datan katalumpen kunjuk ing Paduka, sagung para pengemban pengembating projo, ingkang satuhu minongko dadyo pangayomaning para kawula dasih kaswasih, ingkang dahat kinurmatan.

Dumateng Bapak/Ibu tamu sinedhahan kakung sumawono putri ingkang hanggung hamastuti dumateng pepoyaning kautaman, ingkang satuhu sinugoto satataning pakurmatan.

Linangkung dumateng para darahing budoyo ingkang satuhu kuntap kautamanipun, kinaryo memardi mardawaning kang budyo luhur.

Assalamu’alaykum Wr.Wb.

Panjenganipun para pinisepuh sumrambah Bapak/Ibu tamu sinedhahan samudayanipun, ingkang dahat mahambeg sadhu ing budi, sinartan netepi darmaning sasomo.

Kinaryo hamurwani jatining pahemanan pahargyan prasojo, daupnyo sri kabahargyo Roro Ayu (…..) dalasan Bagus (…) pinardi purwo-madyo-wusono, hantuk’o jatining karahayon.

Tan kendat handiko sadarum, kawulo derekaken ngunjukaken raos suko dalasan syukur Alhamdulillah wonten ngarso dalem Gusti Alloh SWT, ingkang sampun ngluberaken menggah sedoyo nikmat peparingipun mring handiko sedoyo.

Metemah ing swasono puniko, Bapak/Ibu sadarum kanthi nir ing sambikolo, lulus mulyo manggeh raharjo, waget rawuh ing pehemanan, paring panjurung donga pangestu, daupnyo sri kabahargyo manten sarimbit.

Sholawat dalasan salam dening Ngarso Dalem Gusti Alloh SWT, pinaringno dumateng junjungan Kito, kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW, sumrambah sedoyo keluarganipun, shohabatipun, penderekipun sarto umatipun nagntos puputing jaman samangkeh. Aamiin.. Aamiin..Aamiin.. ya Robbal’alamin.

Amit-amit paliman tabik sinabetno ing iloduni, dumawahing tawang towang myang sapu siko dendaning Hyang Kawoso.

Panjenenganipun para pinisepuh, para aji sepuh, ing hanggung pinundhi ing akrami.

Sumrambah Bapak/Ibu tamu sinedhahan ingkang dahat kinurmatan.

Binarung panglik ing waranggono, kalilalono kawulo nedyo hangaturaken jatining rantaman pahargyan prasojo, daupnyo temanten sarimbit.

Mininongko purwaning pahargyan, pasrahing ponang sarono upokarti salaki rabi. dalasan pasrahing sekar tunjung seto dening baroyo agung kadang besan kinasih Bapak (…) sekalian garwo.

Rantaman ingkang kaping kalih (kadwi), atur panampi.

Titilaksono ingkang ongko tiga, dupi roro ayu (…) wus mangagem busono edi lir putraning narpati, doyo-doyo kalenggahaken ing sasono pinajang.

Rantaman ingkang ongko sekawan, upocoro panggih temanten.

Titilaksono ingkang ongko gangsal, atur sinambromo astuti, yo pambagyo harjo yuwono basuki rahayu.

Kashdo, sabdo tomo (ular-ular).

Dene kang kaping pitu, bodoling pahemanan.

MAAF KALO SALAH

11. contoh mc bahasa jawa / pranatacara tema bebas terserah

kesimpulan kayak nya,maaf kalau salah

12. Teks pranatacara puputan bayi bahasa jawa

Assalaamu’alaikum WR.WB

Ø  Ingkang kula kurmati panjenenganipun Ketua Karang TARUNA Tunas Harapan Sub Unit LANTENG 1, saha para pengurusipun.

Ø  Ingkang kawula kurmati Pembina/ pembimbing Karang Taruna Sub Unit Lanteng 1

Ø  Ingkang kawula kurmati ugi Mas/ Mbak ….. selaku Shokhibul Baid saha para mudha-mudhi anggota Karang Taruna Tunas Harapan ingkang kawula tresnani.

Sadherengipun sumangga kita ngaturken raos puji saha syukur kita dhumateng Allah SWT, ingkang sampun paring Rahmat saha Hidayahipun dhumateng kulo panjenengan  sedaya. Sahingga kita sedaya saged   rawuh saha makempal wonten ing kempalan rutin Karang Taruna Tunas Harapan Sub Unit Lanteng 1 menika, kanthi sehat walafiat mboten wonten alangan satunggal menapa. Mboten kesupen Sholawat saha salam mugi konjuk dhumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW ingkang dipuntengga-tengga syafa’atipun wonten ing Yaumul Qiyamah. Amin

Sakdherengipun acara kawiwitan, keparenga kula piniji ndherekaken lampahing adicara pepanggihan wonten ing ndalu menika, lan saklajengipun kulo badhe maosakaen menggah urut reruncening adicara ing wekdal menika:

1.      Adicara ingkang sepindah inggih menika PAMBUKA,

2.      Kaping kalihipun SAMBUTAN:

§  Sambutan ingkang ongko setunggal saking Ketua Karang Taruna

§  Sambutan ingkang ongko kalih saking Pembina Karang Taruna

§  Lan sambutan ingkang ongko 3 inggih menika saking Shohibul baid

3.      Adicara ingkang Kaping Tiga acara INTI, inggih menika musyawarah

4.      Adicara kaping sekawan inggih menika LAIN-LAIN/ LAPORAN Bendahara lan Sekertaris

5.      Saha adicara ingkang kaping gangsal inggih menika PANUTUP,

Para lenggah sedaya ingkang winantu suka basuki mengeti wedal sakwetawis ndalu, monggo adicoro ing ndalu puniko kito bikak sesarengan kanti waosan BASMALLAH sesarengan kulo dherekaken BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

Ndungkap adicoro sak lajengipun nuninggh Sambutan. Sambutan ingkang kaping setunggal nuninggih sambutan sangking Ketua Karang Taruna ingkang bade kaslirani dumateng panjenenganipun …………… dumateng………….panjenenganipun …………. sumonggo.

Sambutan ingkang kaping kalih nuninjih saking Pembina Karang Taruna. Dhumateng …… wekdal kulo sumanggakaken. Matur nuwun.

Sambutan ingkang saklajengipun nuninjih saking ….. , sumangga. Matur nuwun

Adicara salajengipun inggih menika acara INTI nuninjih Musyawarah dhumateng Mas/Mbak ….. kasuwun mimpin acara inti ing wekdal ndalu menika. Sumangga.

“Matur nuwun dumateng panjenenganipun Mas/Mbak …… ingkang sampun mimpin acara Musyawarah.

Lumampah adicoro sak lajengipun nuninggh adicoro ingkang ongko sekawan. Adicoro ingkang ongko sekawan nuninggih LAIN-LAIN utawi Laporan saking bendahara saha sekertaris Karang T
aruna, dumateng panjenenganipun …………. sumonggo.

Adicara ingkang pungkasan  inggih menika panutup. Ananging saderengipun adicara dipuntutup kulo badhe ngumumaken pertemuan ingkang saklajenipun inggih menika wonten ing griyanipun Mas/Mbak…. RT……

Saha kula minangka pranata adicara wonten mriki menawi  anggen kula ndherekaken lumampahing adicara menika kathah kekiranganipun saha lepat lan tindak tanduk ingkang boten mranani penggalih panjenengan sedaya  kula nyuwun  agunging samudra pangaksami. Matur nuwun. Mangga adicara kita tutup kanthi waosan HAMDALAH  kanthi sesarengan, sumangga. ALHAMDULILLAH Cekap semanten atur kula.

Wassalamualaikum Wr.Wb

13. contoh teks pranatacara singkat​

Jawaban:

Teks Pranatacara Bahasa Jawa Untuk Temanten

Penjelasan:

Panjenenganipun para pinisepuh, para aji sepuh, inkang dahat sakalangkung pono ing pamawas, miwah lebdo ing pitutur, ingkang satuhu kinabekten, sinartan pindundhi ing akrami.

Datan katalumpen kunjuk ing Paduka, sagung para pengemban pengembating projo, ingkang satuhu minongko dadyo pangayomaning para kawula dasih kaswasih, ingkang dahat kinurmatan.

Dumateng Bapak/Ibu tamu sinedhahan kakung sumawono putri ingkang hanggung hamastuti dumateng pepoyaning kautaman, ingkang satuhu sinugoto satataning pakurmatan.

Linangkung dumateng para darahing budoyo ingkang satuhu kuntap kautamanipun, kinaryo memardi mardawaning kang budyo luhur.

Assalamu’alaykum Wr.Wb.

Panjenganipun para pinisepuh sumrambah Bapak/Ibu tamu sinedhahan samudayanipun, ingkang dahat mahambeg sadhu ing budi, sinartan netepi darmaning sasomo.

Kinaryo hamurwani jatining pahemanan pahargyan prasojo, daupnyo sri kabahargyo Roro Ayu (…..) dalasan Bagus (…) pinardi purwo-madyo-wusono, hantuk’o jatining karahayon.

Tan kendat handiko sadarum, kawulo derekaken ngunjukaken raos suko dalasan syukur Alhamdulillah wonten ngarso dalem Gusti Alloh SWT, ingkang sampun ngluberaken menggah sedoyo nikmat peparingipun mring handiko sedoyo.

Metemah ing swasono puniko, Bapak/Ibu sadarum kanthi nir ing sambikolo, lulus mulyo manggeh raharjo, waget rawuh ing pehemanan, paring panjurung donga pangestu, daupnyo sri kabahargyo manten sarimbit.

Sholawat dalasan salam dening Ngarso Dalem Gusti Alloh SWT, pinaringno dumateng junjungan Kito, kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW, sumrambah sedoyo keluarganipun, shohabatipun, penderekipun sarto umatipun nagntos puputing jaman samangkeh. Aamiin.. Aamiin..Aamiin.. ya Robbal’alamin.

Amit-amit paliman tabik sinabetno ing iloduni, dumawahing tawang towang myang sapu siko dendaning Hyang Kawoso.

Panjenenganipun para pinisepuh, para aji sepuh, ing hanggung pinundhi ing akrami.

Sumrambah Bapak/Ibu tamu sinedhahan ingkang dahat kinurmatan.

Binarung panglik ing waranggono, kalilalono kawulo nedyo hangaturaken jatining rantaman pahargyan prasojo, daupnyo temanten sarimbit.

muga-muga migunani lan migunani:)

ayo sinau kanthi tenanan bangsa mbesuk;)

matur nuwun:)

14. contoh pranatacara perlombaan bahasa jawa.​

Jawaban:

lomba menulis aksara Jawa dengan benar dan tepat

Penjelasan:

supaya bagus dan banyak diminati oleh masyakrat

15. contoh singkat pranatacara​

Jawaban:

Pranatacara inggih punika satunggiling paraga ingkang nggadhahi jejibahan nglantaraken titilaksana ing satunggiling upacara adat kados temanten, kesripahan, dinas, pepanggihan, pasamuan, pengaosan, pentas lan sapiturutipun. Anggenipun tumindak dados pranata adicara kedah nggatosaken punapa ingkang wonten ing tata cara pranata adicara. Pranata adicara kedah nggatosaken punapa ingkang dipunwastani 4W, kang isinipun : Wiraga, Wicara, Wirasa, Wirama.

Pranatacara dalam bahasa Indonesia adalah pembawa acara atau MC (master of ceremony)

Pembahasan

Tuladha teks pranatacara kagem acara purnawiyata sekolah.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabaarakaatuuh

Bapa Kepala SMA 1 Sekar ingkang kinurmatan.

Bapa / Ibu Guru saha Karyawan / Karyawati ingkang kula urmati.

Lan para kanca-kanca ingkang kula tresnani.

Langkung rumiyin sumangga kita sesarengan ngaturaken puji syukur dhumateng Gusti Allah, ingkang sampun kepareng paring kanugrahan lan kasarasan saengga kula lan panjenengan sedaya saget kempal wonten ing papan punika. Ingkang titiwanci menika kula dados pranatacara badhe ngaturaken susunan adicara ing enjing niki, inggih punika :

1. Atur pambuka

2. Atur pangandikan saking ketua panita.

3. Pentas Seni Kelas X lan kelas XI

4. Atur perpisahan saking wakil kelas XII

5. Atur pangandikan saking Kepala Sekolah SMA 1 Sekar

6. Panutup

Adicara kaping setunggal inggih punika pambuka, monggo kula lan panjenengan sedaya kanthi maos waosan Al- Fatihaah sesarengan.

Matur suwun.

Adicara kaping kalih inggih punika pangandikan saking ketua panitia. Dhumateng ketua panitia kula sumanggaaken.

Matur suwun.

Adicara ingkang kaping tiga inggih punika pentas seni hadrah saking kelas X lan kelas XI, kula sumanggaaken.

Matur suwun.

Adicara ingkang kaping sekawan inggih punika atur perpisahan saking wakil kelas XII. Dhumateng wakil kelas XII kula sumanggaaken.

Matur suwun.

Adicara ingkang kaping gangsal inggih punika atur pangandikan saking Kepala SMA 1 Sekar. Dhumateng Bapa Kepala Sekolah, kula sumanggaaken.

Matur suwun.

Adicara ingkang kaping enem inggih punika Panutup. Mugi – mugi acara kita punika saget dados kenang – kenangan lan barokah. Monggo kita pungkas adicara ing siang punika kanthi waosan hamdallah sesarengan. Allhamdulillahirabilln ‘alamin.

Bapa Ibu lan tamu undangan, sasampunipun adicara punika, kulo ingkang tumindak pranata adicara ing enjing dugi siang punika, mbok bilih wonten klenta – klentu anggenipun matur kulo nyuwun pangapunten samudraning pangaksami dumatheng panjenengan sedoyo. Matur suwun. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuuh

Penjelasan:

maaf kalau salah^_^

16. contoh teks pranatacara dalam bahasa jawA​

Jawaban:

Panjenenganipun para pinisepuh, para aji sepuh, inkang dahat sakalangkung pono ing pamawas, miwah lebdo ing pitutur, ingkang satuhu kinabekten, sinartan pindundhi ing akrami.

Datan katalumpen kunjuk ing Paduka, sagung para pengemban pengembating projo, ingkang satuhu minongko dadyo pangayomaning para kawula dasih kaswasih, ingkang dahat kinurmatan.

Dumateng Bapak/Ibu tamu sinedhahan kakung sumawono putri ingkang hanggung hamastuti dumateng pepoyaning kautaman, ingkang satuhu sinugoto satataning pakurmatan.

Linangkung dumateng para darahing budoyo ingkang satuhu kuntap kautamanipun, kinaryo memardi mardawaning kang budyo luhur.

Assalamu’alaykum Wr.Wb.

Panjenganipun para pinisepuh sumrambah Bapak/Ibu tamu sinedhahan samudayanipun, ingkang dahat mahambeg sadhu ing budi, sinartan netepi darmaning sasomo.

Kinaryo hamurwani jatining pahemanan pahargyan prasojo, daupnyo sri kabahargyo Ror
o Ayu (…..) dalasan Bagus (…) pinardi purwo-madyo-wusono, hantuk’o jatining karahayon.

Tan kendat handiko sadarum, kawulo derekaken ngunjukaken raos suko dalasan syukur Alhamdulillah wonten ngarso dalem Gusti Alloh SWT, ingkang sampun ngluberaken menggah sedoyo nikmat peparingipun mring handiko sedoyo.

Metemah ing swasono puniko, Bapak/Ibu sadarum kanthi nir ing sambikolo, lulus mulyo manggeh raharjo, waget rawuh ing pehemanan, paring panjurung donga pangestu, daupnyo sri kabahargyo manten sarimbit.

Sholawat dalasan salam dening Ngarso Dalem Gusti Alloh SWT, pinaringno dumateng junjungan Kito, kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW, sumrambah sedoyo keluarganipun, shohabatipun, penderekipun sarto umatipun nagntos puputing jaman samangkeh. Aamiin.. Aamiin..Aamiin.. ya Robbal’alamin.

Amit-amit paliman tabik sinabetno ing iloduni, dumawahing tawang towang myang sapu siko dendaning Hyang Kawoso.

Panjenenganipun para pinisepuh, para aji sepuh, ing hanggung pinundhi ing akrami.

Sumrambah Bapak/Ibu tamu sinedhahan ingkang dahat kinurmatan.

Binarung panglik ing waranggono, kalilalono kawulo nedyo hangaturaken jatining rantaman pahargyan prasojo, daupnyo temanten sarimbit.

Mininongko purwaning pahargyan, pasrahing ponang sarono upokarti salaki rabi. dalasan pasrahing sekar tunjung seto dening baroyo agung kadang besan kinasih Bapak (…) sekalian garwo.

Rantaman ingkang kaping kalih (kadwi), atur panampi.

Titilaksono ingkang ongko tiga, dupi roro ayu (…) wus mangagem busono edi lir putraning narpati, doyo-doyo kalenggahaken ing sasono pinajang.

Rantaman ingkang ongko sekawan, upocoro panggih temanten.

Titilaksono ingkang ongko gangsal, atur sinambromo astuti, yo pambagyo harjo yuwono basuki rahayu.

Kashdo, sabdo tomo (ular-ular).

Dene kang kaping pitu, bodoling pahemanan.

17. buatin saya pranatacara bahasa jawa tentang rapat osis dong

kalau ada yang tidak jelas bisa di tanyakan .. maaf ya kalau salah

18. contoh pranatacara aqiqah yang lengkap dalam bahasa jawa

Sing hubungane karo sang anak :
1. Disunnatke kanggo menehi jeneng lan nyukur rambut (nggundul) nang dina ke 7 ket dina laire. Kaya ta lair nang dina ahad, aqiqahe tumiba nang dina sabtu
2. Kanggo anak lanang disunnatke aqiqah karo 2 ekor wedhus lan kanggo anak wadon 1 ekor
3. Aqiqah iki dibubuhake marang wong tuwa si anak, ning aweh uga dilakoke karo keluarga sing liya (simbah utowo liyane)
4. Aqiqah iki hukume sunnah

Sing hubungane karo kewan sembelehan :
1. Ing masalah aqiqah, kewan sing aweh dikanggokake dadi sembelehan yo mung wedhus, tanpa mandang iku wedhus lanang utawa wadon

19. Contoh pranatacara bahasa jawa

katagori: bahasa daerah, pranatacara
kelas:  , SMA

sugeng siang lan sugeng rawuh dumateng para Bapak lan Ibu. ing dinten menika kula lan panjenengan sami saged pinanggihan malih awit Gusti Kang Murbeng Dumadi tansah maringi sehat rahayu wilujeng lir ing sambekala.
ing siang menika, bade kadherekaken adicara ingkan kasusun inggih menika:
1. atur pambuka
2. srah terima jabatan
3. doa
4 ramah tamah
5. penutup.
menika wau sedaya adicara ingkang bade kalampahan, mugi saged ndadosaken regeng ing manah lan nujuprana ing penggalih.
matur nuwun.

Video Terkait

Was this helpful?

0 / 0